सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा दर्ता गराऔँ ।

साेरू गाउँपालिका ११ वटै वडा कार्यालय अन्तर्गतका याेजनाहरू अा.व.२०७५।०७६ ।

वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११

आर्थिक वर्ष: