FAQs Complain Problems

साेरू गाउँपालिका ११ वटै वडा कार्यालय अन्तर्गतका याेजनाहरू अा.व.२०७५।०७६ ।

वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११

आर्थिक वर्ष: