सोरू गाउँपालिकाको वेब साईटमा तपाँइहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

"सोरुमा उत्पादित अर्गानिक खाउँ,पर्यटन पर्वद्धनको लागि तातोपानी जाउँ"।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: dharmabdrshahi2079@gmail.com
फोन नं: ९८४८१५२६८४

उपाध्यक्ष

ईमेल: shahikeshar27@gmail.com

१ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४५५१६०००

२ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६८०६५२११

३ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४३३८९२८३

४ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४८३२२५४१

५ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६३१४५१८३

६ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९७६५२८३०८७

७ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६८३९५७२६

८ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६४६२८६३१

९ नं वडा अध्यक्ष

१० नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५८३२२९७४

११ नं वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५८३६६६५६

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८३७३६९३४८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४८३२३३४१

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४८३२२३७४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४४८३७८८३

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४२९९२१७१

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८६९५१४७८४